Mittuniversitetet för inkludering

Spara favorit 19 apr april 2019

Hela Europa, inklusive Sverige, står inför en stor utmaning i den rådande flyktingsituationen. Som universitet kan och vill vi bidra och hjälpa samhället i den utmaningen. Här har vi samlat våra forskare på området samt information om konferenser, utbildningar och andra relevanta initiativ.

Forskning

Folkhälsovetenskap – äldre migranter

Äldre migranters hälsa och välbefinnande. Docent Eija Viitasara i samarbete med forskare Bahareh Eslami, professor Gloria Macassa och professor emeritus Joaquim Soares.

Folkhälsovetenskap – inkluderande arbetsliv och hälsokommunikation

Hälsokommunikation som en del av samhällsorienteringen för nyanlända, hälsofrämjande aktiviteter samt forskning om nyanlända i relation till ett inkluderande och hållbart arbetsliv. Lektor Heidi Carlerby.

Katarina Giritli Nygren

Genusvetenskap – EU-migranters situation

Genusvetenskap – EU-migranters situation Svenska kommuners hantering av EU-migranter kopplat till risk och trygghet. Docent Katarina Girtili Nygren (tillsammans med Sara Nyhlen).

Örjan Sundin

Psykologi – posttraumatisk stress

Posttraumatisk stress, integration och livskvalitet, metoder för välbefinnande, modell för mottagande. Professor Örjan Sundin.

Jessica Jönsson 300p

Socialt arbete – internationell migration

Globala sociala problem och lokala konsekvenser, internationell migration samt flyktingmottagande och socialt arbete. Lektor Jessica H Jönsson.

Mats Blid

Socialt arbete – hemlösa och immigranter

Utvärdering av nya metoder för att bättre inkludera hemlösa och immigranter. Lektor Mats Blid.

Masoud Kamali 300p

Socialt arbete – migration, integration

Migration, integration, strukturell diskriminering, marginalisering och dess relevans för välfärdsstaten och samhället. Professor Masoud Kamali.

Sociologi – Etablering av nyanlända i lokalsamhället

Samarbetsprojekt ”Innanförskapsakademin”: introduktion av nyanlända på arbetsmarknaden genom anpassade insatser. Professor Anna Olofsson.

Minna Lundgren

Sociologi – internflyktingar och etniska konflikter

Internationell migration med fokus på internflyktingar och etniska konflikter, Kaukasus (framförallt Georgien/Abkhazien) och gränsproblematik. Lektor Minna Lundgren.

Olof Oscarsson

Sociologi – krishantering

Hur sker krishanteringen i kommunerna, hur hanteras boenden och omhändertagandet, hur uppfattar personalen sitt arbete kring detta. Doktorand Olof Oscarsson. 

Gustav Lidén

Statsvetenskap – lokalt flyktingmottande

Lokal flyktingpolitik, svenska kommuners vilja och motivation till att ta emot flyktingar, Sverigedemokraternas inflytande på den lokala politiken, kommuners mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Docent Gustav Lidén.

Gustav Lidén

Statsvetenskap - integrationspolitik med regionalt fokus

Forskning om etableringsreformen på regional nivå, invandring till jobb, flyktingars livssituation. Docent Gustav Lidén.

Undervisning 1

Dokumentation från workshop

Det hölls många intressanta presentationer på våra workshops i Sundsvall och Östersund.

Utbildning

Utökade kunskaper i lärarutbildningar

För att våra lärarstudenter ska vara väl rustade att hjälpa nyanlända erbjuder vi föreläsningar, seminarier och workshops inför den första praktikperioden. För mer information, kontakta Lena Boström.

Utbildning socialt arbete: Internationell och Interkulturell profilering

Avdelningen för socialt arbete (SOA) har en utbildning i socialt arbetet med Internationell och Interkulturell profilering där frågor om globalisering, globala sociala problem, migration och integration är centrala inom utbildningen. Läs mer här.

Kurs i migrationspolitik

En helt ny kurs i migrationspolitik i Europa och Sverige startar hösten 2016. Läs mer om kursen här

Open Campus

 Internationalisering

Att arbeta med inkludering är en investering i framtiden. Ytterst handlar inkludering om att ge människor möjlighet och kraft att motarbeta ett utanförskap och vara medskapare och bidra till ett rikare samhälle. Tillsammans med Folkuniversitetet arbetar vi med inkluderingsfrågor genom projektet Open Campus, där vi genomför aktiviteter i Västernorrland och Jämtland Härjedalen.  Läs mer om Open Campus och de aktiviteter vi genomför här

Nätverk

Include - ett nätverk för breddad rekrytering
Mittuniversitetets Lika villkors-grupp deltar i nätverket Include som med den årliga konferensen uppmärksammar ”Utbildning på flykt”. Lokalt sker ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet med projektet Korta vägen för att underlätta utlandsfödda akademikers väg till yrkeslivet. Kontakta Niklas Bergman för mer information. 

Östersund academic network
Nätverk för akademiker i Östersund, initierat av forskare på Mittuniversitetet men som vänder sig till alla akademiker oavsett ursprung för att skapa samhörighet och en intellektuell mötesplats. Gruppen träffas regelbundet. Kontakt med gruppen får man via gruppens Facebooksida.

Korta vägen

Korta vägen är en utbildning som Folkuniversitetet ger på uppdrag av Arbetsförmedlingen och som vänder sig till utlandsfödda akademiker med akademisk examen eller akademiska studier från hemlandet. Utbildningen ökar möjligheterna att få ett arbete och förbereder för högskolestudier.

I Korta vägen bidrar Mittuniversitetet med bland annat högskoleinformation, studievägledning, biblioteksinformation och föreläsningar om jämställdhet och genusvetenskap samt utbildning i svenska språket.

Läs mer om Korta vägen här.

Dokumentation från workshop

Mittuniversitetet bjöd in till workshop i Östersund den 13 april och i Sundsvall den 19 april 2016 där vi samlade forskare med kunskap om inkludering med mera. Här finns dokumentation från dessa möten:

Dokumentation från workshop

Debatt om inkludering

Att lyckas med inkluderingen av regionens nyanlända är en investering för framtiden. Det skriver Anders Söderholm, rektor och Mats Tinnsten prorektor i en debattartikel med anledning av universitetets initiativ med workshops för inkludering.

Läs debattartikeln här.